Vayu purana online dating

Rated 4.10/5 based on 915 customer reviews

Santiparvan Update #282, : Ksemendra: Bharatamanjari, Parvans 9-12 Update #281, : Ksemendra: Bharatamanjari, 7. Karnaparvan Update #280, : Ksemendra: Bharatamanjari, 6. Update #174, Prasna-Upanisad: allocation of UTF-8 file corrected Update #173, : Prasna-Upanisad Update #172, : Ajitasenavyakarana Mahaparinirvanasutra: minor corrections by K.Bhismaparvan Update #279, : Magha: Sisupalavadha (completed and partly revised) Update #278, : Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana Sudhanakinnaryavadana (Ksemendra: Avadanakalpalata, no 64) Tathagatabimbakarapanasutra Vimalakirtinirdesa Visvantaravadana Update #277, : Adbhutadharmaparyaya Devatasutra Haribhatta: Jatakamala: Prabhasajataka Mahasudarsanavadana Update #276, : Advayasatika Prajnaparamita Antarvyaptisamarthana Asokavadana Ratnakirti: Ksanabhangasiddhi Ratnakirti: Ksanabhangasiddhir Vyatirekhatmika Madhyamakavatara Panditasoka: Avayavinirakarana Panditasoka: Samanyadusanadikprasarita Ratnagotravibhaga Sagaranagarajapariprcchasutra Samyaksambuddhabhasitam Pratimalaksanam Triskandhasutra Vimalakirtinirdesa Update #275, : Ratnakirti: Apohasiddhi Dharmasamuccaya Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika Ratnakarasanti: Saratama Santideva: Bodhicaryavatara: (revised, with pada index) Update #274, : Ajitasenavyakarana Amoghapasahrdayasutra Aparimitayuhsutra Aryacaturdharmanirdesasutra Aryanityatasutra Bhavasankrantisutra Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesasutra Ekadasamukhahrdaya [alternative version] Hayagrivavidya Kasyapaparivartasutra [alternative version] Maitreyavyakarana [alternative version] Srimahadevivyakarana Update #273, : Camunda : Rasasamketakalika [=Rasasanketakalika] Linga-Purana, Part 1: revised, with pada index Salinatha: Rasamanjari Update #272, : Harivamsa, constituted text and *-passages: revised, with pada index Harivamsa, App. Wille in REE | CSX | UTF-8 encoding Update #171, : Avadanasataka revised by K.1-7 REE | CSX | UTF-8 Update #234, : Khandadeva: Bhattadipika, Adhyaya 3, Adhikarana 3 Update #233, : Khandadeva: Bhattadipika, Adhyaya 3, Adhikarana 2 Update #232, : Khandadeva: Bhattadipika, Adhyaya 3, Adhikarana 1 Update #231, : Khandadeva: Bhattadipika, Adhyaya 2, Adhikarana 4 Update #230, : Khandadeva: Bhattadipika, Adhyaya 2, Adhikarana 3 Update #229, : Khandadeva: Bhattadipika, Adhyaya 2, Adhikarana 2 Update #228, : Khandadeva: Bhattadipika, Adhyaya 2, Adhikarana 1 Update #227, : Khandadeva: Bhattadipika, Adhyaya 1, Adhikarana 4 Update #226, : Khandadeva: Bhattadipika, Adhyaya 1, Adhikarana 3 Update #225, : Khandadeva: Bhattadipika, Adhyaya 1, Adhikarana 2 Update #224, : Khandadeva: Bhattadipika, Adhyaya 1, Adhikarana 1 Update #223, : Aryadeva: Caryamelavanapradipa Asvaghosa: Gurupancasika Dignaga: Yogavatara Dipankarasrijnana: Gurukriyakrama Dipankarasrijnana: Samadhisambharaparivarta Ksemendra: Avadanakalpalata, no. Update #140, : Vamana: Kavyalamkara revised Update #139, : Yamuna: Siddhitraya, with commentary Update #138, : Annambhatta: Tarkasamgraha, with Dipika Update #137, : Vamana: Kavyalamkara Update #136, : Mammata: Kavyaprakasa [Karikavali] Rajasekhara: Kavyamimamsa Update #135, : Magha: Sisupalavadha Update #134, : Kuntaka: Vakroktijivita Update #133, : Bhrgu-Samhita Update #132, : Vacaspatimisra: Bhamati Update #131, : Mahavastu-Avadana Update #130, : Prakasa-Samhita [Pancaratra] Update #129, : Udayana: Nyayakusumanjali Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi Update #128, : Santaraksita: Tattvasamgraha Update #127, : Haribhadra: Dhuttakkhana Salikanathamisra: Prakaranapancika Update #126, : Sabarasvami: Mimamsasutrabhasya: minor remnants of "technical" code removed in German notes (otherwise unchanged) Update #125, : Sabarasvami: Mimamsasutrabhasya [Sabarabhasya], Adhy.93: Sumagadhavadana Nagarjuna: Kriyasamgrahakarika Sumagadhavadana Update #222, : Dipankarasrijnana: Apattidesanavidhi Dipankarasrijnana: Bodhisattvadikarmikamargavataradesana Dipankarasrijnana: Cittotpadasamvaravidhikrama Dipankarasrijnana: Dasakusalakarmapathadesana Dipankarasrijnana: Mahayanapathasadhanasamgraha Dipankarasrijnana: Saranagamanadesana Dipankarasrijnana: Sutrarthasamuccayopadesa Update #221, : Aryasura: Paramitasamasa Kamalasila: Bhavanakrama Update #220, : Kausikapaddhati, by Kesava Update #219, : Dantyosthavidhi Jalhana: Mugdhopadesa Kasyapaparivartasutra Patna Dharmapada Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika Update #218, : Gaudapada's Mandukyopanisatkarika with comm., Prakarana 3 restored Update #217, : Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta Suvikrantavikramipariprccha Update #216, : Karandavyuha Update #215, : Manjusrimulakalpa Update #214, : Suvarnaprabhasasutra [= Suvarnabhasottamasutra] Update #213, : Abhisamayalankarantah patinam Update #212, : Abhisamayalankaravrttih sphutartha Aryasura: Jatakamala Bodhipathapradipa (revised) Dipamkara: Caryasamgrahapradipa (revised) Update #211, : Bodhisattvapratimoksasutra Nagarjuna: Dharmasamgraha Pratimoksasutram of the Mahasamghikas Rastrapalapariprccha Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra Sukhavativyuha [Smaller and Longer version (latter revised)] Vinayaviniscaya upalipariprccha Update #210, : Bodhisattvabhumi Update #209, : Abhisamayalamkara Aryadeva: Catuhsatika Dipamkara: Satyadvayavataranama Nagarjuna: Madhyamakasastra Nagarjuna: Ratnavali Vigrahavyavartini Vimsatikakarika Vimsikavrtti Update #208, : Asvaghosa: Vajrasuci Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayakarika Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana Nagarjuna: Suhrllekha Nagarjuna: Sunyatasaptati Siksasamuccayakarika Tattvaratnavaloka Vasubandhu: Trimsikavijnaptikarika Vasubandhu: Trisvabhavanirdesa Update #207, : Dignaga: Prajnaparamitapindartha Update #206, : Alambanapariksa Alambanapariksa with Alambanapariksavrtti Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana Bodhipathapradipa Caryasamgrahapradipa Garbhasamgraha Hastavalaprakaranavrtti Maitreyanatha: Madhyantavibhagakarika Update #205, : Saddharmalankavatarasutra [Lankavatarasutra] Update #204, : Lalitavistara Update #203, : Ruyyaka: Alamkarasarvasva, with Vidyacakravartin's Samjivani Ruyyaka: Alamkarasarvasva, Sutras 1-34, with Jayaratha's Vimarsini (revised) Update #202, : Ruyyaka: Alamkarasarvasva (2nd revision) Ruyyaka: Alamkarasarvasva, Sutras 1-34, with Jayaratha's Vimarsini Update #201, : Santideva: Bodhicaryavatara [alternative version] Update #200, : Ruyyaka: Alamkarasarvasva (revised) Update #199, : 108 Buddhist stotras Update #198, : Sukasaptati Update #197, : Bana: Harsacarita, Ucchvasas 1-4, 6-8 Bana: Kadambari, Purvabhaga [partly] Update #196, : Dandin: Dasakumaracarita (complete! 1-7 Update #124, : Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra, with Ramyadeva Bhatta's Vivarana Timirodghatana (incl.) Update #195, 10.5.2006: Mahayanasutralamkara Update #194, : Samadhirajasutra Skanda-Purana: Adhy. 1-25 revised, with pada index Update #193, : Saddharmapundarikasutra Update #192, : Svetasvatara-Upanisad (two versions) Update #191, : Adhyardhasatika Prajnaparamita Arthaviniscayasutra Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra Karmavibhangopadesa Kausikaprajnaparamitasutra Madhyamakasalistambasutra Nairatmyapariprcchamahayanasutra Prajnaparamitahrdayasutra [samksiptamatrka] Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra Pratityasamutpadamahayanasutra Ratnagunasamcayagatha Salistambasutra Saptasatika Prajnaparamita Sukhavativyuha [alternative version] Svalpaksara Prajnaparamita Vajracchedika Prajnaparamita Update #190, : Astasahasrika Prajnaparamita Update #189, : Moksopaya, Prakarana 4 (Prakaranas 1-3 revised) Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra Update #188, : Moksopaya, Prakaranas 2 and 3: UTF-8 version restored Update #187, : Pratimoksasutra Update #186, : Gopatha-Brahmana [alternative version] Update #185, : Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya Update #184, : Gaudapada's Mandukyopanisatkarika with comm., Prakaranas 3 and 4 Update #183, : Gaudapada's Mandukyopanisatkarika with comm., Prakarana 2 Update #182, : Mandukya-Upanisad, with Gaudapada's Karika and comm. Update #180, : Brhadaranyaka-Upanisad: Integrated version (Adhyayas 1-6) and mula text extracted Update #179, : Brhadaranyaka-Upanisad, Adhy. Nirvanakarika) Yamuna: Samvitsiddhi (new version) Yamuna: Samvitsiddhi (revised alternative version) Update #123, : Rasadhyaya (with tika), verses 1-302 Rasarnava (patalas 1-12) Sabarasvami: Mimamsasutrabhasya [Sabarabhasya] ad 1,1.1-5 Update #122, : Matsya-Purana, Adhy.

vayu purana online dating-52

vayu purana online dating-44

vayu purana online dating-47

1 and 2 revised and reorganized) Update #246, : Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, Adhyaya 2, Padas 2 and 3 Update #245, : Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, Adhyaya 2, Pada 1 Update #244, : Matsya-Purana, Adhy. ascribed to Samkara Notice: With today's addition, the number of items available from GRETIL stands at 1,000 (1,000 files each in CSX and UTF-8, 758 in REE encoding). ascribed to Samkara Update #166, : Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra (mula text extracted; with pada index) Devikalottara-Agama Jnanasambhu: Sivapujastava CUMULATIVE PADA INDEX of Saiva religious literature: Cakrapaninatha's Bhavopaharastotra, Devikalottara-Agama and Jnanasambhu's Sivapujastava added Update #165, : Sardhatrisatikalottaragama Srikantha: Ratnatrayapariksa CUMULATIVE PADA INDEX of Saiva religious literature: Sardhatrisatikalottaragama and Ratnatrayapariksa added Update #164, : Anandavardhana: Dhvanyaloka, with Abhinavagupta's Locana and Ramasaraka's Balapriya Update #163, : Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (comm.1-176: revised, with pada index Update #243, : Matsya-Purana, Adhy. on Panini's Astadhyayi) Panini: Astadhyayi (extracted from Kasikavrtti) Update #162, : Bhatta Narayana: Stavacintamani (revised; pada index added) Goraksanatha: Goraksasataka (revised; pada index added) Kirana-Tantra, Chapters 1-6 Kubjikamata-Tantra (revised; pada index added) Mrgendragama, complete mula text of Padas 1 and 4 added Mrgendragama (previous entries revised; comprehensive pada index added) CUMULATIVE PADA INDEX of Saiva religious literature Update #161, : Mrgendragama, 3.1-176 Update #242, : Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, Adhyaya 1, Pada 4 Update #241, : Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, Adhyaya 1, Pada 3 Update #240, : Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, Adhyaya 1, Pada 2 Update #239, : Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, Adhyaya 1, Pada 1 Update #238, : Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, Part 5 Update #237, : Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, Part 4 Update #236, : Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, Parts 2 and 3 Update #235, : Jaimini: Mimamsasutra: proof-read version of Adhy. Caryapada; with Narayanakantha's Vrtti Update #160, : Bhamaha: Kavyalamkara Svacchanda-Tantra [or Svacchandabhairava-Tantra] (revised) Update #159, : Svacchanda-Tantra [or Svacchandabhairava-Tantra] Update #158, : Badarayana: Brahmasutra (revised version) Badarayana: Brahmasutra, with Vacaspatimisra's Bhamati Pancavimsa-Brahmana Vacaspatimisra: Bhamati (alternative version, revised) 9.3.-23.5.2005: (Technical interruption of maintenance.) Update #157, : Badarayana: Brahmasutra (alternative version restored) Update #156, : Badarayana: Brahmasutra (revised) Badarayana: Brahmasutra (alternative version extracted from Samkara's comm.) Badarayana: Brahmasutra, with Govindananda's Bhasyavyakhya (subcomm.) Badarayana: Brahmasutra, with Samkara's Sarirakamimamsabhasya: (revised) Badarayana: Brahmasutra, with Samkara's Sarirakamimamsabhasya and Govindananda's Ratnaprabhavyakhya [subcommentary] Update #155, : Badarayana: Brahmasutra, with Samkara's Sarirakamimamsabhasya: Adhyayas 3 and 4 Update #154, : Badarayana: Brahmasutra, with Samkara's Sarirakamimamsabhasya: Adhyaya 2 Update #153, : Badarayana: Brahmasutra, with Samkara's Sarirakamimamsabhasya: Adhyaya 1 completed Update #152, : Badarayana: Brahmasutra, with Samkara's Sarirakamimamsabhasya Update #151, : Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda Update #150, : Kanada: Vaisesikasutra (alternative version) Update #149, : Apastamba-Sulbasutra Apastamba-Sulbasutra, with commentaries Update #148, : Tarkarahasya Update #147, : Tarkarahasya, Pratyaksalaksana Update #146, : Durveka Misra: Dharmottarapradipa Icanyanana Tecikar: Nencuvitututu: UTF-8 version restored Update #145, : Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikatika Update #144, : Durveka Misra: Hetubindutikaloka Kausika-Sutra (revised version) Kutubana [Qutban]: Miragavati Update #143, : Arcata: Hetubindutika Update #142, : Ruyyaka: Alamkarasarvasva Update #141, : Badarayana: Brahmasutra Kanada: Vaisesikasutra Kapila: Samkhyasutra Nagesa: Paribhasendusekhara Vyasatirtha: Tarkatandava, with Raghavendra's Nyayadipa comm.on Bh G): Adhyayas 7-16 added Update #118, : Udicya Syamilaka: Padataditaka Update #117, : Paratrimsika Paratrimsika, with Abhinavagupta's Paratrimsikavivarana Update #116, : Siva-Purana, Books 1 and 7 Update #115, : Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika Update #114, : Parthasarathi Misra: Sastradipika minor corrections in: Bharavi: Kiratarjuniya, in REE | CSX | UTF-8 encoding Jaimini: Mimamsasutra, in REE | CSX | UTF-8 encoding Mahaparinirvanasutra, in REE | CSX | UTF-8 encoding Update #113, : Jaimini: Mimamsasutra Update #112, : Garuda-Purana Update #111, : Kurma-Purana Markandeya-Purana Narada-Purana Update #110, : Brahmanda-Purana (completed) Update #109, : Govindabhagavatpada: Rasahrdayatantra Mahamantranusarini Todala-Tantra Update #108, : Tamil works: Icanyanana Tecikar: Nencuvitututu Jeyakantan, Tantapani: Short story collection, parts 1 and 2 Kumarakuruparar: Citamparacceyyutkovai Kumarakuruparar: Kacikkalampakam Kumarakuruparar: Pantaramummanikkovai Tevaram 6.2, verses 509-981 Update #107, : Bhavamisra: Bhavaprakasa Narahari Pandita: Rajanighantu (completed) Update #106, : Bhartrhari: Vakyapadiya (alternative version, complete) Update #105, : Bharavi: Kiratarjuniya Agnivesa: Caraka-Samhita Update #104, : Gautama: Nyayasutra, with Vatsyayana's Bhasya (alternative version!) Update #103, : Manjusrinamasamgiti [alternative version] Update #102, : Gautama: Nyayasutra, with Vacaspatimisra's Nyayavarttikatatparyatika Gautama: Nyayasutra, with Vatsyayana's Bhasya (partly revised) Update #101, : Brahmanda-Purana Update #100, : Gautama: Nyayasutra, with Vatsyayana's Bhasya Mahaparinirvanasutra Update #99, : Gautama: Nyayasutra Visnu-Purana Update #98, : Kalidasa: Kumarasambhava completed, with pada index, in REE | CSX | UTF-8 encoding Update #97, : Maitreyavyakarana Vamana-Purana: Saromahatmya added, in REE | CSX | UTF-8 encoding Update #96, : Avadanasataka revised, in REE | CSX | UTF-8 encoding Kalpadrumavadanamala revised, with pada index, in REE | CSX | UTF-8 encoding Update #95, : Vamana-Purana Update #94, : Agni-Purana [BI-ed.] Update #93, : Linga-Purana: Parts 1 (revised) and 2 in REE | CSX | UTF-8 encoding Update #92, : Linga-Purana Update #91, : Manjusrinamasamgiti Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 6-12 added Update #90, : Samadhirajasutra Vahata: Astanganighantu Update #89, : Vidyakara: Subhasitaratnakosa: second revision in 6 versions (with pada index) in REE | CSX | UTF-8 encoding Update #88, : Ramayana: revised text of khandas 2 & 3 (with pada index) in REE | CSX | UTF-8 encoding Vasugupta: Spandakarika, with commentary by Ksemaraja Update #87, : Vidyakara: Subhasitaratnakosa (revised text in various versions) Update #86, : Kaivalya-Upanisad Update #85, : Kalidasa: Kumarasambhava: UTF-8 version restored Update #84, : Anandavardhana: Dhvanyaloka (revised) Visvanatha kaviraja: Sahityadarpana [mulakarikas] Update #83, : Brahma-Purana: Revised text and Pada index Update #82, : Annambhatta: Tarkasamgraha Gautama: Nyayasutra 5.1 with Bhasya Vinayasutra Update #81, : Tamil works: Arunakirinatar: Tiruppukal, parts 1-4, verses 1-1326 Kirusnamurtti, Ra.

Leave a Reply